Hvala što ste se prijavili na naš newsletter!
Prijava nije uspela.
best websites of the world
css design awards nominee

Katalog

Katalog je lista proizvoda ili usluga koje nudi određena kompanija sa njihovim opisom i cenama, objavljen kao štampani dokument ili elektronski dokument (e-katalog) na internetu, disketi, CD-u itd.

Katalog predstavlja kolekciju proizvoda grupisanih u kategorije i potkategorije koje omogućavaju laku preglednost korisnicima. Glavni cilj kataloga je da sveobuhvatno opiše vašu celokupnu ponudu, akciju i deo vaše ponude.


Dizajn kataloga

Na početku kataloga definišu se ukratko osnovne informacije o vašem preduzeću, a zatim sledi prezentacija proizvoda i usluga. Format kataloga nije standardizovan već se prilagođava željama naručioca sa ciljem da nedvosmisleno prezentuje ono što treba da se predstavi.


Naručite dizajn kataloga

PopArt Studio po pristupačnim cenama i sa visokim kvalitetom nudi dizajn kataloga kao neizostavani element u vašem marketinškom oglašavanju. Nudimo usluge dizajna kataloga i pripreme za štampu ili po potrebi onlajn izdanje kataloga.

Pogledajte naš portfolio izdvojenih grafičkih radova.